Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Предметно-циклова комісія соціальних та економічних дисциплін працює над науково-дослідною проблемою: «Формування професійної компетентності у здобувачів вищої освіти Коледжу у процесі вивчення соціальних та економічних дисциплін».

До складу випускової предметно-циклової комісії соціальних та економічних дисциплін входять 8 викладачів, із них 4 – спеціалісти вищої категорії, 3 – спеціалісти Iкатегорії, 1– спеціаліст, у тому числі: 1 – кандидат педагогічних наук, 1– кандидат історичних наук (6 викладачів працюють за основним місцем роботи, 1 викладач – за внутрішнім сумісництвом, 1 викладач – за зовнішнім сумісництвом). Усі викладачі ПЦК мають достатній досвід навчально-методичної роботи за профілем спеціальності і можуть забезпечити високий рівень підготовки спеціалістів.

Дисципліни, що входять до складу ПЦК:

 • Історія України
 • Культурологія
 • Основи філософських знань
 • Людина і світ
 • Правознавство
 • Економіка підприємства
 • Бухгалтерський облік
 • Політична економія
 • Фінанси підприємств
 • Банківські операції
 • Податкова система
 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Бюджетна система
 • Казначейська справа
 • Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках
 • Страхові послуги
 • Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
 • Виробнича практика
 • Вступ до спеціальності
 • Фінансовий ринок
 • Контроль і ревізія
 • Економічна історія
 • Менеджмент
 • Ринок цінних паперів
 • Маркетинг
 • Фінансовий облік
 • Фінансове право
 • Фінансова статистика

DSC_9463.JPG

Земка Оксана Валеріївна, голова предметно-циклової комісії соціальних та економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, кандидат педагогічних наук.

Освіта:

1.Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М.Сергєєва-Ценського, 1992 р

Педагогіка та методика початкового навчання. Вчитель початкових класів.

2.Сумський державний університет, 2001 р.

Менеджмент організацій. Менеджер.

3. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Науковий ступінь кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Тема самоосвіти: "Формування підприємницької компетентності у здобувачів вищої освіти Коледжу в процесі вивчення економічних дисциплін"

Публікації:

 1. Земка О. В. Використання інноваційних технологій під час вивчення дисциплін економічного циклу в умовах педагогічного коледжу.Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми, 2015. № 1 (45). С. 259 – 267.
 2. Земка О. В. Контекстний зміст підготовки майбутніх учителів технологій, спрямований на формування у них підприємницької компетентності в процесі навчання психології. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі таВНЗ. Серія: Педагогічні науки. Рівне, 2016. № 2 (16). С. 62 – 68.
 3. Земка О. В. Критерії, показники та рівні сформованості підприємницької компетентності у майбутніх учителів технологій.ВісникГлухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. Глухів, 2017. Вип. 1 (33). С. 101 – 110.
 4. Земка О. В. Модель формування підприємницької компетентності у майбутніх учителів технологій. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. Київ, 2017. Вип. 29 (39). С. 110 – 114.
 5. Земка О. В. Педагогічні умови формування підприємницької компетентності майбутніх учителів технологій. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Черкаси, 2017. Вип. 15. С. 48 – 53.
 6. Земка О. В. Сутність і структура підприємницької компетентності як важливої складової професійної підготовки майбутніх учителів технологій. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Вінниця, 2018. Вип. 54. С. 82 – 87.

7. Земка О. В., Зінченко В. П. Дослідно-експериментальна робота з формування підприємницької компетентності у майбутніх учителів технологій. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Черкаси, 2018. Вип. 8. С. 77 – 84.

8 Земка О. Проблема формування підприємницької компетентності в учнів учителями технологій у сучасних умовах. Сolloquium-journal. Warszawa, 2018. Cz??? 2. № 4 (15). Р. 40 – 42.

 1. Zemka Oksana. Methodological Aspectof Forming Entrepreneurial Competenceof Future Technology Teac hers. Intellectual Archive. Toronto, 2018.Vol. 7, No 3. Р. 40 – 49.

10 Земка О. В. Формирование предпринимательской компетентности будущих учителей технологий в процессе изучения дисциплин экономического профиля. Роль интеграции науки, инновации и технологии в экономическом развитии стран:материалы Междунар. науч.-практ. конф., 27-29 мая 2016 г. Душанбе – Куляб, 2016. С. 35 – 41.

11 Земка О. В. Формирование предпринимательской компетентности у будущих учителей технологий. Актуальные проблемы технологического образования: школа, колледж, вуз:материалы V Междунар. заочн. науч.-практ., конф., Мозырь, 3 ноября 2017 г. Мозырь, 2018. С. 130 – 131.

12. Земка О. В. Особенности предпринимательского образования будущих учителей технологий. Содружество наук. Барановичи – 2018: материалы XIV Междунар. науч.–практ. конф. Молодых исследователей (Барановичи, 17 мая 2018 г.). В 3-х ч. Ч. 2. Барановичи, 2018. С. 47 – 49.

DSC_9157.JPG

Колтакова Милана Юріївна, спеціаліст I категорії.

Освіта:

1.Глухівський державний педагогічний університет, 2006 р.

Початкове навчання. Вчитель початкових класів.

2.Сумський державний університет, 2011 р.

Фінанси. Спеціаліст з фінансів.

Тема самоосвіти:

«Професійна підготовка майбутніх фінансистів в системі "Коледж – Університет"»

Публікації:

1. Колтакова М.Ю. у співавторстві Зайцев О.В. Педагогічні умови формування професійної компетентності студентів спеціальності «Фінанси, Банківська справа та страхування» . Серія економічні науки. Херсон, 2017. Випуск 26-2. ст.79-83.

2. Колтакова М.Ю. Економічна підготовка майбутніх педагогів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Глухів, 2018. ст.126-127.

3. Колтакова М.Ю. Розвиток професійної компетентності сучасного педагога професійної школи. Матеріали науково-практичного семінару. Глухів, 2016. ст.-75-76.

4. Колтакова М.Ю.Вимоги сьогодення до фахівців з фінансів. УДК 657. VІІІ Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2018. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук», 4- 6 грудня 2018 року, ст. 17.

5. Колтакова М.Ю. Підготовка молодших спеціалістів з інноваційним впровадженням. Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції. Педагогічна майстерність викладача у системі професійної освіти. Глухів, 2014. ст. 14-15.

6. Колтакова М.Ю. Застосування інноваційних технологій у навчальному процесі. Міжнародна науково-практична конференція. Одеса, 18-19 січня 2019, ст.110-111.

DSC_9478.JPG

Чмирков Микола Юрійович, спеціаліст Iкатегорії

Освіта:

Сумський національний аграрний університет, 2009 р.

Економіка підприємства. Магістр з економіки підприємства.

Тема самоосвіти:

«Технологія забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх фінансистів»

Публікації:

1. Чмирков М.Ю. «Робота з поняттєвим апаратом студентів під час викладання соціології» : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару [«Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій»], (Глухів, 6 квітня 2017 р.) / Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О.Довженка, 2017. – Ч.1. – 103 с.

2. Чмирков М.Ю. «Використання соціальних мереж в освітньому процесі» : матеріали VIII міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів [«Глухівські наукові читання – 2018. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук»], (Глухів, 4-6 грудня 2018 р.) / Глухів, 2018 ст.43-44

3. Чмирков М.Ю. Стаття. «Мотивація навчального процесу». [Електронний ресурс] / Чмирков Микола Юрійович // Український освітній журнал «Всеосвіта», 27.02.2019. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/statta-motivacia-navcalnogo-proc

4.Чмирков М.Ю. Кібербулінг та способи боротьби з ним : матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика»], (Одеса, 18-19 січня 2019 р.) / Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. – Ч.1. – с. 30-31.

5.Чмирков М.Ю. «Розвиток комунікативної компетентності». [Електронний ресурс] / Чмирков Микола Юрійович // Український освітній журнал «Всеосвіта», 12.03.2019. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/statta-rozvitok-komunikativnoi-kompetentnosti-118671.html

DSC_4037.JPG

Сидоренко Оксана Миколаївна, спеціаліст вищої категорії

Освіта:

1.Путивльське педагогічне училище імені С.В. Руднєва, 1998 р.

Початкове навчання. Вчитель початкових класів, вихователь групи подовженого дня.

2. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2003 рік.

Педагогіка та методика середньої освіти. Історія. Вчитель історії та правознавства.

Тема самоосвіти:

«Виховання патріотично свідомих громадян засобами краєзнавства на заняттях з історії»

Публікації:

1. Сидоренко О.М. Використання інтерактивних методів як шлях формування креативної особистості на заняттях з історії.

Всеукраїнський науково-методичний семінар: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Глухів, 6 квітня 2017 року). Глухів, 2017. С. 163-165.

2. Сидоренко О.М. Формування громадянської компетентності майбутніх педагогів засобами краєзнавства. Міжнародна науково-практична конференція: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Глухів, 22 – 23 травня 2018 року). Глухів, 2018. С. 141-143.

3. Сидоренко О.М. Використання краєзнавчого матеріалу на заняттях історії при підготовці майбутнього майстра виробничого навчання. ІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар: матеріали ІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару (Глухів, 1 листопада 2018 року). Глухів, 2018. С. 133-135.

4. Сидоренко О.М. Розвиток професійної компетентності працівників професійних навчальних закладів. Науково-практичний семінар: матеріали науково-практичного семінару (Глухів, 2016 року). Глухів, 2016. С. 49-51.

5. Сидоренко О.М. Інтегроване заняття з історії України й української літератури «Голод 1932-33 рр. в Україні як геноцид (мовою документів і через твори У. Самчука «Марія» та В. Барки «Жовтий князь»). [Електронний ресурс] // журнал "Відкритий урок: розробки, технології, досвід". – №4/2015 – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/46223/

                                                            20190514 095907

Грибенко Олександр Миколайович, спеціаліст вищої категорії, кандидат історичних наук.

Освіта:

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2005р.

Історія України. Історик, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2008р.

Кандидат історичних наук спеціальності історія України.

Тема самоосвіти:

«Формування вмінь та навичок роботи з історичними джерелами з теми "Українська революція 1917 - 1921рр у студентів"».

Публікації:

1. Грибенко О. М. Розбудова судової системи України доби Центральної Ради часів Української Центральної Ради (червень 1917 – квітень 1918 рр.): історичний аспект. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія. Історія. За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. Вип. 2. Ч. 1. С. 60-63.

2. Грибенко О. М. Формування структури виконавчої гілки влади за Української Центральної Ради: Історичний аспект. Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. Вип. 9. Київ – Глухів, 2016. С. 450-453.

3. Державний устрій у законодавчих актах в період гетьманату П. П. Скоропадського: історичний аспект. література та культура Полісся. Вип. 87. «Історичні науки». № 7. Ніжин, 2017. С. 141-155.

4. Грибенко О. М. Державотворчі процеси у конституційно-правових актах доби Гетьманату П. Скоропадського: історичний аспект. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія. Історія. За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. Вип. 1. Ч. 1. С. 3-10.

5. Грибенко О. М. Державний устрій у конституційно-правових актах доби Директорії УНР: Історичний аспект. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія. Історія. За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. Ч. 3. – С. 3-10.

6. Грибенко А. Н., Абакумова В. И. Статус украинской государственности в конституционно-правовых актах Украинской Центральной Рады 1917 – 1918 гг. Актуальные вопросы современной науки: Сборник научных трудов. Вип. 41. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2015. С. 94-104.

7. Грибенко О. М. Пластун О. В. Конституційно-правовий статус органів місцевого самоврядування за добу Української Держави (травень – грудень 1918 р.): історичний аспект. Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку (до 520-річчю з дня народження Бони Сфорца та 120-річчю виходу у світ праці М. С. Грушевського «Барське староство. Історичні нариси XV – XVIII ст.»): Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бар, Україна, 25-27 вересня 2014 року). Бар – Київ, 2014. С. 45-52.

8. Грибенко О. М. Розбудова судової гілки влади за часи Української Центральної Ради (червень 1917 – квітень 1918 рр.): історичний аспект Актуальні питання історії України у ІІІ тисячолітті: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Тернопіль, Україна, 22 листопада 2016 року). Тернопіль: ТОКІППО, 2016. – С. 7-9.

9. Грибенко О. М., Синіговець Л. І. Структура та конституційно-правові повноваження Ради Міністрів за часи правління гетьмана П. Скоропадського 9квітень – грудень 1918 р.): історичний аспект. Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: Матеріали всеукраїнської наукової конференції (м. Дніпропетровськ, Україна, 29-30 квітня 2016 року). Дніпропетровськ: Ролл Принт, 2016. Ч. ІІ. С. 405-412.

10. Грибенко О. М. Пластун О. В. Структура та повноваження Української Центральної Ради (травень 1917 – квітень 1918 рр.): історичний аспект. Феномен Михайла Грушевського як державного діяча, науковця, громадянина (до 150 річчя від дня народження): зб. наук. праць (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, Київ Україна, 19 травня 2016 року). К: «Міленіум», 2016.С. 44-45.

11. Грибенко О. М. Конституційно-правові повноваження виконавчої гілки влади за добу Гетьманату П. Скоропадського: історичний аспект. Український національно-визвольний рух у ХХ ст.: історія, теорія, практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції   (м. Тернопіль, Україна, 13-14 жовтня 2017 року). Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. Тернопіль: ТОКІППО, 2017. Вип. 2. С. 97-105.

12. Грибенко О. М. Формування вищих гілок влади за правління гетьмана П. Скоропадського: історичний аспект / О. М. Грибенко // Міжнародна науково-практична конференція Україна-Польща: стратегічне партнерство у системі геополітичних координат, 16-17 березня 2017 р. – Київ НУБПУ, 2017. – С. 35-42.

13. Грибенко О. М. Державотворчі процеси в законодавчих атах доби Директорії УНР: історичний аспект / О. М. Грибенко. // Дні науки (вересень 2018 р.): Матеріали Всеукраїнської Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 26-28 вересня 2018 року) / Редколегія: О. М. Петровський, Б. Б. Бучк, І. М. Вітенко, A. Janowski, В. С. Мисик, Ф. І. Полянський, І. Ф. Янюк // Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль: ТОКІППО, 2018. – Вип. 8. С. 28-31.

14. Грибенко О. М. Розбудова та діяльність Української Центральної Ради у конституційних актах (березень 1917 – квітень 1918 рр.): історичний аспект Петлюри // Українська національна революція 1917 – 1918 рр.: історико-цивілізаційний та національно-патріотичний контексти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (100-річчю Української державності та подвигу Героїв Крут), 30 січня 2018. Тернопіль, 2018. с. 23 – 30.

DSC_9483.JPG

Ювченко Тетяна Михайлівна, спеціаліст I категорії.

Освіта:

1.Сумське культурно-освітнє училище,1990 р.

Культурно-освітня робота. Клубний працівник, керівник самодіяльного академічного хору.

2. Глухівський державний педагогічний інститут імені С.М. Сергєєва-

Ценського, 1996 р.

Початкове навчання та музичне виховання. Вчитель початкових класів, учитель музики.

Тема самоосвіти:

«Розвиток культурного і духовного рівня особистості».

Публікації:

1. Ювченко Т. М. Творчість як важлива частина виховання. Глухівські наукові читання – 2018. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: матеріали VІІІ Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів, 4-6 грудня 2018 року./ відп.за випуск Вишник О.О. – Глухів, 2018. – 419 с. ст. 126-127.

2. Ювченко Т.М. Мистецтво як педагогічна технологія. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (18-19 січня 2019 р., м. Одеса). – Одеса: ГО « Південна фундація педагогіки «, 2019. – Ч. І. – 124с. ст. 121-122.

3. Ювченко Т.М. Творча компетентність в контексті мистецьких дисциплін: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика»(за загальною редакцією Л.В. Сєрих – Суми:НІКО 2019 – 390 ст.) ст.390.

4. Ювченко Т. М. Творчість як стиль життя. ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК У XXI СТОЛІТТІ: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (15-16 березня 2019 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. – Ч.2. – 104с. ст.52-53.

5. Ювченко Т.М. Роль педагога у культуротворчій діяльності. ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК У XXI СТОЛІТТІ: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (15-16 березня 2019 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. – Ч.2. – 104с. ст.75-77

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru