Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

ДО УВАГИ АВТОРІВ !

Вимоги до структури та оформлення наукових статей

1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

2. Розташування структурних елементів статті:

– УДК;

– прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, e–mail

(українською, англійською мовами);

– назва статті та анотація українською, англійською мовами; анотація повинна бути структурованою, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки;

– ключові слова українською, англійською, російською мовами;

– обов’язковий список використаних джерел у кінці статті; після списку використаних джерел надається цей же список джерел латинським алфавітом (транслітерація);

3. Вимоги для оформлення тексту:

Поля 20 мм; шрифт TimesNewRoman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ.

4. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком:

[7, с. 123], де 7– номер джерела за списком використаних джерел , 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела– [15, арк. 258, 231зв].

5. Стаття подається мовою оригіналу (українською, російською, англійською, німецькою, французькою, іспанською, польською, чеською) у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows, на диску чи електронною поштою.

6. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

8. До статті додаються:

Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, службова і домашня адреси з поштовим індексом, контактний телефон (моб.), e–mail.

Вимоги до оформлення тез

Обсяг тез: 2-4 сторінки.

Форма подання:

формат сторінки – А 4; орієнтація сторінки– книжкова; поля усі по 2,0 см; інтервал між рядками 1,5; відступпершого рядка в абзаці1,25 см; шрифт Times New Roman, 14 пт.

Текст тез має бути побудованийза схемою:

ініціали та прізвище автора (ів)(шрифт напівжирний; вирівнювання по лівому краю);

повна назва організації, де навчається, або працює автор (вирівнювання по лівому краю);

назва тез без використання скорочень (великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по центру);

основний розділ і висновки (вирівнювання по ширині).

Список літератури до тез подавати не більше 4 джерел, друкується в кінці тез (оформлення списку використаної літератури повинно відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання). Посилання в тексті на кожне джерело обов’язкове, наприклад [1, c. 7]. Назви праць у списку літератури розташовуються в алфавітному порядку. Наводять тільки джерела, на які є посилання в тексті тез. Для нумерації використовувати список. Не ставити цифри вручну та не оформлювати літературу в таблиці. Джерела подаються у квадратних дужках [2, с. 3]. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номер джерела крапкою з комою, напр.: [4], [3, с.123], [4; 10]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.

Автор несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в тезах, а також за їхнє граматичне і стилістичне оформлення.

Редакційна колегія залишає за собою право на редагування матеріалів. Тези, оформлення яких не відповідає зазначеним вище вимогам, не будуть надруковані.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Бойко О. Ю.

Професыйно-педагогычний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

За сучасних умов підготовка кваліфікованих робітників зазнає суттєвих змін, що пов’язані з появою нових професій і формуванням нового ринку праці, інтеграцією знань із суміжних галузей діяльності людини, впровадженням і використанням сучасних інформаційних технологі

Література

1.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru