joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

ДО УВАГИ АВТОРІВ !

Вимоги до структури та оформлення наукових статей

1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

2. Розташування структурних елементів статті:

– УДК;

– прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, e–mail

(українською, англійською мовами);

– назва статті та анотація українською, англійською мовами; анотація повинна бути структурованою, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки;

– ключові слова українською, англійською, російською мовами;

– обов’язковий список використаних джерел у кінці статті; після списку використаних джерел надається цей же список джерел латинським алфавітом (транслітерація);

3. Вимоги для оформлення тексту:

Поля 20 мм; шрифт TimesNewRoman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ.

4. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком:

[7, с. 123], де 7– номер джерела за списком використаних джерел , 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела– [15, арк. 258, 231зв].

5. Стаття подається мовою оригіналу (українською, російською, англійською, німецькою, французькою, іспанською, польською, чеською) у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows, на диску чи електронною поштою.

6. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

8. До статті додаються:

Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, службова і домашня адреси з поштовим індексом, контактний телефон (моб.), e–mail.

Вимоги до оформлення тез

Обсяг тез: 2-4 сторінки.

Форма подання:

формат сторінки – А 4; орієнтація сторінки– книжкова; поля усі по 2,0 см; інтервал між рядками 1,5; відступпершого рядка в абзаці1,25 см; шрифт Times New Roman, 14 пт.

Текст тез має бути побудованийза схемою:

ініціали та прізвище автора (ів)(шрифт напівжирний; вирівнювання по лівому краю);

повна назва організації, де навчається, або працює автор (вирівнювання по лівому краю);

назва тез без використання скорочень (великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по центру);

основний розділ і висновки (вирівнювання по ширині).

Список літератури до тез подавати не більше 4 джерел, друкується в кінці тез (оформлення списку використаної літератури повинно відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання). Посилання в тексті на кожне джерело обов’язкове, наприклад [1, c. 7]. Назви праць у списку літератури розташовуються в алфавітному порядку. Наводять тільки джерела, на які є посилання в тексті тез. Для нумерації використовувати список. Не ставити цифри вручну та не оформлювати літературу в таблиці. Джерела подаються у квадратних дужках [2, с. 3]. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номер джерела крапкою з комою, напр.: [4], [3, с.123], [4; 10]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.

Автор несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в тезах, а також за їхнє граматичне і стилістичне оформлення.

Редакційна колегія залишає за собою право на редагування матеріалів. Тези, оформлення яких не відповідає зазначеним вище вимогам, не будуть надруковані.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Бойко О. Ю.

Відокремлений структурний підрозділ "Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка"

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

За сучасних умов підготовка кваліфікованих робітників зазнає суттєвих змін, що пов’язані з появою нових професій і формуванням нового ринку праці, інтеграцією знань із суміжних галузей діяльності людини, впровадженням і використанням сучасних інформаційних технологі

Література

1.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru