joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

                                                                                                                                                 Затверджено на засіданні

                                                                                                                                                  педагогічної ради

                                                                                                                                                  Професійно-педагогічного коледжу

                                                                                                                                                  Глухівського НПУ ім. О. Довженка

                                                                                                                                                  Протокол № 5 від 15.12.2018

 

ПОЛОЖЕННЯ

про збірник наукових праць студентів

Професійно-педагогічного коледжу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

«Студентський науковий портал»

1. Загальні положення

1.1. Збірник «Студентський науковий портал» (далі – Збірник) – збірник наукових праць студентів, що містять раніше неопубліковані результати досліджень з різноманітних наукових і методичних проблем, що відповідають спеціальностям Професійно-педагогічного коледжу Глухівського НПУ ім. О. Довженка (далі – Коледж).

1.2. До Збірника можуть подаватися матеріали досліджень, виконані студентами при написанні курсових робіт; матеріали роботи членів студентських наукових гуртків та проблемних груп, матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, тези доповідей тощо.

1.3. Статті (тези) подаються студентами одноосібно або у співавторстві з науковими керівниками.

1.4.Періодичність видання Збірника – 1 раз на рік; мова видання – українська, російська, англійська.

1.5. Редакційна колегія:

*головний редактор – Рудишин Сергій Дмитрович, д. п. н., проф., завідувач кафедри теорії та методики викладання природничих наук Глухівського НПУ ім. О. Довженка;

*заступник головного редактора – Туряниця Зоя Василівна, к. п. н., заступник директора Коледжу з навчально-виховної роботи;

*відповідальний секретар – Грибенко Олександр Миколайович, к. і. н., викладач Коледжу вищої категорії;

*члени редакційної колегії:

Романова Ганна Миколаївна – д. п. н., проф., заступник директора Інституту професійно-технічної освіти НАПН України з наукової роботи;

Хроленко Марина Володимирівна – к. п. н., доцент, декан факультету природничої і фізико-математичної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка;

Крученко Світлана Володимирівна – методист Коледжу;

Шилко Сергій Олексійович. – викладач вищої категорії, завідувач відділення професійної освіти Коледжу;

Капелько Людмила Григорівна – завідувач відділення технологічної освіти Коледжу;

Земка Оксана Валеріївна – к. п. н., викладач вищої категорії, голова ПЦК соціальних та економічних дисциплін Коледжу;

Решетняк Наталія Валеріївна – викладач вищої категорії, викладач-методист, голова ПЦК математичних, природничо-наукових дисциплін Коледжу;

Федотенко Людмила Григорівна – викладач вищої категорії, голова ПЦК гуманітарних дисциплін Коледжу;

Бикова Тетяна Борисівна – викладач вищої категорії, голова ПЦК технологічної освіти Коледжу;

Москаленко Ігор Миколайович – викладач вищої категорії, голова ПЦК фізичного виховання Коледжу;

Скрипник Ірина Вікторівна – викладач, голова ПЦК професійно-педагогічної підготовки Коледжу;

Сорока Оксана Леонідівна – викладач української мови вищої категорії Коледжу;

Корзюкова Людмила Петрівна – викладач української мови вищої категорії Коледжу;

Усок Олена В?ячеславівна. – викладач української мови вищої категорії Коледжу.

2. Мета і завдання видання Збірника

2.1. Публікація результатів науково-дослідних робіт, теоретичних і експериментальних досліджень, які виконуються студентами Коледжу та Університету під керівництвом викладачів.

2.2. Публікація статей, що висвітлюють сучасний стан окремих проблем гуманітарних, соціально-економічних, математичних та природничих, технічних наук, педагогіки, психології та методик викладання предметів у дошкільному дитячому навчальному закладі, школі та ПТНЗ тощо.

2.3. Публікація матеріалів студентських науково-практичних конференцій.

2.4. Публікація результатів роботи студентських наукових гуртків та проблемних груп.

3. Структура і організація діяльності з випуску Збірника

3.1. Для підготовки Збірника створюється редакційна колегія. До складу редакційної колегії входять: відповідальний редактор, його заступник, відповідальний секретар і члени редакційної колегії з числа викладачів Коледжу та науковців інших закладів вищої освіти.

3.2. Редакційна колегія:

- здійснює науково-методичне й організаційне керівництво при підготовці Збірника до видання, відповідає разом з авторами за науково-методичний рівень опублікованих матеріалів, забезпечує їх науково-методичне і, при необхідності, літературне редагування;

- інформує методичну і педагогічну раду Коледжу про необхідність видання і випуск збірника.

4. Порядок розгляду, затвердження, відхилення і публікації статей

4.1. Рукописи статей направляються до редакційної колегії збірника для публікації за рекомендаціями відповідних ПЦК, а також за власною ініціативою автора.

4.2. Кількість статей одного автора, у тому числі й у співавторстві, може бути обмеженою і визначається редакційною колегією.

4.3. Рішення про затвердження (або відхилення) статті приймається редакційною колегією.

4.4. Якщо з питання публікації тієї чи іншої статті серед членів редакційної колегії виникають розбіжності, питання публікації статті вирішується більшістю голосів. При рівній кількості голосів голос відповідального редактора є вирішальним.

4.5. Редакційна колегія повинна підтвердити автору, що стаття прийнята до публікації, або повернути її автору з обґрунтуванням відмови.

4.6. Після затвердження редакційною колегією Збірник розміщується на сайті Коледжу.

5. Фінансування видання збірника студентських праць

5.1. Видання Збірника здійснюється за рахунок коштів авторів. Гонорар за опубліковані у Збірнику статті авторам не виплачується.


Інформація

про випуск збірників наукових праць студентів

Професійно-педагогічного коледжу

Глухівського НПУ ім. О. Довженка

«СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ПОРТАЛ»

Рік заснування: 2019.

Проблематика: гуманітарні, соціально-економічні, математичні та природничі, технічні науки, педагогіка, психологія та методика викладання предметів у дошкільному дитячому навчальному закладі, школі та ПТНЗ: історія, сьогодення, перспективи.

Підстава для започаткування: рішення Педагогічної ради Професійно-педагогічного коледжу Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

Періодичність: один раз на рік; «Студентський науковий портал».

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Професійно-педагогічний коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

Головний редактор: 2019 (випуск 1) –.

Заступник головного редактора: 2019 (випуск 1) –

Відповідальний секретар: 2019 (випуск 1) –.

Члени редакційної колегії: 2019 (випуск 1) –

Положення про збірник студентських наукових праць («Студентський науковий портал») (додається).

1 примірник видання ( випуск 1 знаходиться у РВВ ГНПУ).

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru